ศูนย์บริการไม้เศรษฐกิจครบวงจร
(Forestry Services Center)
Forestry Services Center

ตลาดไม้ กล้าไม้ การรับรองไม้ (Forest Certification)
การปลูกไม้ การขออนุญาตด้านป่าไม้ การบริการ - ดูแลสวนป่า
ไม้พลังงาน การวิจัยและพัฒนา พืชกัญชา-พืชกัญชง-พืชกระท่อม
 
หลักสูตรฝึกอบรม รุกขกร บริษัทเอกชน

สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม
ชั้น 2 อาคาร KU - Green ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 089 - 117 0419