ติดต่อเรา
      PROJECT ACTING
      UPCOMING PROJECT
      PROJECT COMPLETED
การตรวจรับรองการจัดการ
สวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน
ในระดับชาติและสากล เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจ
ไทย
การเกษตรดิจิทัล
(Digital Agriculture)
Smart Farming Innovation
ศรีสมเด็จโมเดล
การป่าไม้ดิจิทัล
(Digital Forestry)
นวัตกรรมการป่าไม้
(Foresry Innovation)
โครงการฟาร์มอัจฉริยะ
(Smart Framinig Innovation )
โครงการจัดทำฐานข้อมูล ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Ranong Biosphere Reserve)
โครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว 5 ชนิด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
เพื่อการใช้งานที่เต็มที่ของเว็บไซต์นี้ จำเป็นต้องเปิดการใช้งาน JavaScript นี่คือ คำแนะนำเพื่อเปิดการใช้งาน JavaScript สำหรับเบราเซอร์ของคุณ  
 
 
สำนักประสานการพัฒนานวัตกรรม Office of Innovation Development )
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University)

ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
โทร. 02 561 4761#512 , Email: info@t-cern.org