| หน้าหลัก | ขั้นตอนการขออำนวยการ | โครงการฯ | ทีมงานนักวิจัย | คณะทำงานและการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ


         สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน ศูนย์วิจัยป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ในการพัฒนานวัตกรรม ให้ความรู้ คำแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม หาทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก พัฒนาโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ของประเทศ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยให้ความสำคัญกับทรัพยสินทางปัญญา โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2559 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ

1. คูปองนวัตกรรม
2. การพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3. นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ระบบการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
5. นวัตกรรมระบบการรับรองไม้เศรษฐกิจ
6. ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย
7. นวัตกรรมเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
Username:

Password:

บุคคลทั่วไป
นักวิจัย
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้บริหารโครงการ

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๕ (ห้อง ๕๑๐) ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๖๑ ๔๗๖๑ แฟกซ์ : ๐๒ - ๕๗๙ ๑๙๗๗