สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง The Status of Ranong Biosphere Reserve
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
กิจกรรม
Activity
แผนการจัดการ
Master Plan
พื้นที่สำหรับชุมชน
For Locally
ข้อมูล GIS เพื่อการจัดการทรัพยากร GIS data for Resources Mgt.
ติดต่อเรา
Contact Us
เข้าสู่ระบบ
(Login)
   
Untitled Document
  กิจกรรมในพื้นที่สงวนชีวมณฑล      
การประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการจัดการพื้นที่สงวน ชีวมณฑลระนอง ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17 กันยายน 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ร่วมกับคณะวนศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ณ ห้อง FORTROP คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองคณบดีคณะวนศาสตร์ เป็นประธาน 


  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( Office of Mangrove Conservation, Department of Marin and Coastal Resources)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดิี ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทร. 02 141 1323 แฟกซ์ : 02 143 9256