สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง The Status of Ranong Biosphere Reserve
ฐานข้อมูลผลงานวิจัย ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity
กิจกรรม
Activity
แผนการจัดการ
Master Plan
พื้นที่สำหรับชุมชน
For Locally
ข้อมูล GIS เพื่อการจัดการทรัพยากร GIS data for Resources Mgt.
ติดต่อเรา
Contact Us
เข้าสู่ระบบ
(Login)
   

ข้อมูล GIS เพื่อการจัดการทรัพยากร

       เป็นการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สงวนชีวมลฑล ระนอง เพื่อให้บริการ โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมนั้น จะทำการตรวจสอบ ปรับแก้ ให้มีความถูกต้อง ในระบบ Datum WGS-84 โดยจัดการใฟ้อยู่ในรูปของ shape file (.shp) และทำการบีบอัดไฟล์ (.RAR) ซึ่งผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกสามารถ download ไปใช้งาน ทั้งนี้ ผู้พัฒนาจะทำการสอบถาม ว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร เพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงต่อไป
เลือกชั้น(ประเภท)ของข้อมูล GIS
Download ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
การใช้ประโยชน์ที่ดิน(Landuse)
เส้นชั้นความสูง (Contour Line) 1 เมตร
เส้นชั้นความสูง (Contour Line) 20 เมตร
Digital Elevation Map (DEM)
แผนที่ชุดดิน
แผนที่ธรณีวิทยา
แผนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ
แผนที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว
เขตพื้นที่ชลประทาน
แผนที่พื้นที่ สปก.
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่า ฯ เขตป่าสงวน
เขตการใช้ที่ดินป่าไม้
แผนที่พื้นที่เหมาะสมในการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว
แผนที่พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ (แยกตามชนิดพืช)
เขตการปกครอง อำเภอ - ตำบล
ข้อมูล GIS พื้นที่สงวนชีวมลฑลระนอง
ขอบเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
เขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

  สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( Office of Mangrove Conservation, Department of Marin and Coastal Resources)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดิี ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทร. 02 141 1323 แฟกซ์ : 02 143 9256