ฐานข้อมูล (Database)
 
  
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อผู้แต่ง
ปี พ.ศ.
เอกสารแนบ
1
ผลผลิตและอัตราการสลายตัวของซากพืชในป่าชายเลนบริเวณใกล้พื้นที่ทำเหมืองแร่ และป่าชายเลนธรรมชาติจังหวัดระนอง(Litter Production and Decomposition Rates in Mangroves Adjacent to Mining Area and Natural Mangroves at Chanwat Ranong) พงษ์สุระ ตันมณี, สนิท อักษรแก้ว, บำรุง คูนา (Pongsura Tanmanee, Sanit Aksornkoae, Bomroong Kooha)
2528
2
ส่วนประกอบทางเคมีของไม้ป่าชายเลนบางชนิด(The Chemical Composition of some Mangrove Timber Species) Dr.Miyato H igaki, Dr.Toshikatsu Suzuki, Dr.Tomoaki lljima, นายณรงค์ เพ็งปรีชา (-)
-
3
การประมาณอายุของไม้สำคัญบางชนิดในป่าชายเลน(Age Determination of Some Tree Species in Mangrove Forest) ดร.วิพักตร์ จินตนา, ดร.จิตต์ คงแสงไชย (ดร.วิพักตร์ จินตนา, ดร.จิตต์ คงแสงไชย)
2537
4
ขนาดของฝัก เปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตในระยะแรกของกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ จาก 5 ถิ่นกำเนิด(Propagule Size, Germinated Percentage and Primary Growth of Rhizophora mucronata seedlings from 5 Provenance) ทนุวงศ์ แสงเทียน (Tanuwong Sangtiean)
-
5
เปอร์เซ็นต์การรอดตายและการเจริญเติบโตของกล้าไม้โกงกางใบเล็กที่ปลูกด้วยความหนาแน่นสูง ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่(Survival Percentage and Growth of High Density Planted Rhizophora apiclata on Abandoned Mining Area) ทนุวงศ์ แสงเทียน, เนาวรัตน์ รสโนภาส, รานี ปรีดาเวสน์ (Tanuwong Sangtiean, Naowarattana Ratanobhas, Ranee Predawast)
-
6
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน(-) โสภณ หะวานนท์, ไพศาล ธนะเพิ่มพูล (-)
-
7
การกระจายของตะกอนแขวนลอยในบริเวณเอสทูรี่ของคลองหงาว จังหวัดระนอง(-) กัลยา วัฒยากร, ลดาวัลย์ อิทธิปาทชัย (-)
-
8
การดำเนินโครงการวิจัยระดับภูมิภาคด้านป่าชายเลน จังหวัดระนอง(-) สนิท อักษรแก้ว, ศรีไพร จาตุรงคกุล (-)
-
9
การจัดสร้างแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน(Establishment of seed Production Area) โสภณ หะวานนท์, ชาตรี มากนวล, รักชาติ สุขสำราญ (Sophon Havanond, Chatree Marknual, Rugchat Suksumran)
-
10
การทดลองระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของไม้ป่าชายเลนในประเทศไทย(Trial on Felling System and Regeneration of Mangrove Forest in Thailand) โสภณ หะวานนท์, Mr.Akira Owaki, ไพศาล ธนะเพิ่มพูล, เนาวรัตน์ รสโนภาส (Sophon Havanond, Akira Owaki, Paisarn Tanapermpool, Naovarat Ratanopas)
-
11
ความทนทานตามธรรมชาติของไม้ป่าชายเลนต่อการเข้าทำลายของเพรียงทำลายไม้(Natural Durability of Some Mangrove Timbers against Marine Borers) ธีระ วีณิน, มยุรี จิตต์แก้ว, โสภณ หะวานนท์ (Teera Veenin, Mayuree Jitkaew, Sophon Havanond)
-
12
การศึกษาเรื่องดินและป่าไม้(Soils and Forestry Studies) ดร.จิตต์ คงแสงไชย (-)
-
13
ผลผลิตการร่วงหล่นเศษซากพืชของป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง(Litter Production of Mangrove Forest in Ranong Biosphere Reserve, Thailand) วิจารณ์ มีผล (Wijarn Meepol)
2547
14
ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาป่าชายเลนของกรมป่าไม้(Progress on Mangrove Research and Developmant of Royal Forest Departmant) สนใจ หะวานนท์ (Sonjai Havanond)
-
15
เทคนิคการเตรียมเมล็ดไม้และการเพาะชำกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน(Seedlings and Nursery Technique for Mangrove Plantation) สนใจ หะวานนท์, สมศักดิ์ พิริยโยธา (Sonjai Havanond, Somsak Priyayotha)
-
16
การเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของไม้โกงกางใบเล็กในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่(Growth and Biomass of Rhizophora mucronata and Rhizophora apiculata Planted on Abandoned Mining Area) โสภณ หะวานนท์, มงคล ไข่มุก, รักชาติ สุขสำราญ (Sophon Havanond< Mongkol Khaimook, Rakchat Suksamran)
-
17
การศึกษาลักษณะโครงสร้างและผลผลิตของป่าชายเลนที่ผ่านการทำไม้ในท้องที่จังหวัดระนอง(Study on Structure and Productivity of Concessioned Mangrove Forest at Ranong Province) โสภณ หะวานนท์, รักชาติ สุขสำราญ, มงคล ไข่มุก (Sophon Havanond, Rakchat Suksamran, Mongkol Khaimook)
-
18
การทดลองระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลนในประเทศไทย(Trail on Felling Systems and Regeneration of Mangrove Forest in Thailand) โสภณ หะวานนท์, วิจารณ์ มีผล (Sophon Havanond, Wijarn Meepol)
-
19
การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง(Growth of Mangrove Tree Species Planted on Abandoned Shrimp Farms at Amphoe Muang, Changwat Ranong) พูลศรี เมืองสง, สนิท อักษรแก้ว (Poonsri Muangsong, Sanit Aksornkoae)
-
20
ครัสเตเซี่ยนบางชนิดในบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง(Some Crustaceans in Area of Mangrove Forest Research Center, Ranong) ไพบูลย์ นัยเนตร (Phaibul Naiyanetr)
-
21
ความสำคัญของป่าชายเลนจังหวัดระนองต่อการประมงพื้นบ้าน(Significance of the Ranong Mangrove Forest to Small-scaled Fisheries) ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม, กฤษณะ สวามี, ดอนัล เจ แมคอินทอช (Nittharatana Paphavasit, Chonlatee Cheewasedtham, Krisna Swamy and Donald J.Macintosh)
-
22
การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง(A Study on Sea Water Quality in mangrove Forest at Klong Ngao, Ranong) กัลยา วัฒยากร และสุภาพร รักเขียว (Gullava Wattayakorn and Suphaphorn Rakkhiew)
2531
23
การกระจายของตะกอนแขวนลอยในบริเวณเอสทูรี่ของคลองหงาว จังหวัดระนอง(Distribution of Suspended Sediments in Klong Ngao Estuary, Ranong) กัลยา วัฒยากร, ลดาวัลย์ อิทธิปาทชัย (Gullava Wattayakorn and Ladawan Itthipathachai)
-
24
โครงการวิจัยระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนองในส่วนการประมงและสัตว์น้ำ: บทสรุป(The Integrated Multidisciplinary Survey and Research Program of the Ranong Mangrove Ecosystem-Fisheries and Fauna Studies: Synopsis ) ณัฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ (Nittharatana Paphavasit)
-
25
โครงการวิจัยระดับภูมิภาคด้านป่าชายเลน จังหวัดระนอง(Regional Mangroves Project at Ranong: Oceanography and Hydrology Aspects) กัลยา วัฒยากร (Gullava Wattayakorn)
-
26
ความหลากหลายของราในป่าชายเลนที่จังหวัดระนอง และความสามารถในการสร้างเอนไซน์เซลลูเลส(Diversity of Fungi in Mangrove Forest at Ranong Province and Their Ability to Produce Enzyme Cellulase) พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, โสภณา วงศ์ทอง, วิเชียร ยงมานิตย์ชัย, สาวิตรี ลิ้มทอง (Poonpilai Suwanarit, Sopana Wongthong, Wichien Yongmanitchai and Savitree Limtong)
-
27
อาหารของปูทะเล (Scylla serrate Forskal) จากแหล่งอาศัยบริเวณป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง(Food preference of the mudcrab (Scylla serrate Forskal) from Klong Ngao Mangrove Forest, Changwat Ranong) ชาญยุทธ สุดทองคง, แคลร์ ซูซาน เอ็ดเวิร์ด, ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ (-)
-
28
การวิเคราะห์องค์ประกอบในการเพาะอาหารของปูทะเล Scylla serrate (Forskal, 1755) จากแหล่งอาศัยบริเวณป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง(Stomach contents analysis of the mud crab Scylla serrate (Forskal, 1755) from Klong Ngao Mangrove Forests, Ranong Province, Southern Thailand) ชาญยุทธ สุดทองคง, ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ไอลีน ไรซ์ (Chanyut Sudtongkong, Nittharatana Paphavasit and Eileen Ryce)
-
29
ผลของการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลนทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาป่าชายเลนคลองหงาว จังหวัดระนอง(-) ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์, ชาญยุทธ สุดทองคง, อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์, อภิขาต เติมวิชชากร, ชวลิตร วิทยานนท์, จิตติมา อายุตะกะ, จุฑามาศ จิราลักษณ์ (-)
-
30
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งสงวนชีวมณฑลป่าชายเลนระนอง(Physical Characteristics of Ranong Mangrove Biosphere Reserve) ชุบ เข็มนาค, จักรกฤษณ์ มโนธรรม, คำรณ ไทรฟัก (Choob Khemnark, Chackrit Manotham and Kamron Saifuk)
-
31
ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดระนองที่มีต่อป่าชายเลนและการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำอย่างยั่งยืน(Survey of Shrimp Farmers Attitude and Opinions on Mangrove Forest and the Sustainability of Their Industry) โสภณ หะวานนท์, เดวิค คาร์ก, มงคล ไข่มุกค์ (Sopon Havanon, David Clark and Mongkol Khaimook)
-
32
Multivariate analysis of the mud crab Scylla serrate (Brachyura: Portunidae) from four locations in Southeast Asia(-) - (J. L. Overton, D. L. Macintosh and R. S. Thorp)
-
33
Diurnal and lunar patterns of larval recruitment of Brachyura into a mangrove estuary system in Ranong Province, Thailand(-) - (S. M. Moser and D. J. Macintosh)
-
34
Utilisation and Knowledge of Biodiversity in the Ranong Biosphere Reserve, Thailand(-) - (Donald J. Macintosh, Elizabeth C. Ashton and Vinij Tansakul)
-
35
-(Mangrove Rehabilitation and Intertidal Biodiversity: a Study in the Ranong Mangrove Ecosystem, Thailand ) - (D. J. Macintosh, E. C. .Ashton and S. Havanon)
-
36
-(Estimated growth of the mud crab Scylla olivacea in the Ranong mangrove ecosystem, Thailand, based on a tagging and recapture study) - (S. M. Moser, D. J. Macintosh, S. Pripanpong and N. Tongdee)
-
37
-(A Comparison of Brachyuran Crab Community Structure at Four Mangrove locations under Different Management Systems along the Melaka Straits-Andaman Sea Coast of Malaysia and Thailand) - (Elizabeth C. Ashton J. Hogarth and Donald J. Macintosh)
-
38
-(Impact of fiddler (Uca spp.) on rates and pathways of benthic mineralization in deposited mangrove shrimp pond waste) - (-)
2003
39
การเก็บกักคาร์บอนของป่าชายเลน บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Carbon Sequestration of Mangrove Forests at Ranong Biosphere Reserve) วิจารณ์ มีผล (Wijarn Meepo)
40
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน(-) วิจารณื มีผล (-)
2554
41
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราในป่าชายเลน ณ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง(Biodiversity of fungi in mangrove forest at Ranong biosphere reserve) วัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์กุลมี ()
2545
42
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองจังหวัดระนอง(-) พนิสา พิจยานนท์ (-)
2547
43
สถานการณ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง(-) ชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย์, ดาวรุ่ง ทับทิม, พูลศรี วันธงไชย, ไตรทิพย์ พรหมทอง, อภิชาติ หนูน้อย, รัตนา ศรีเพ็ชร, ไพโรจน์ มาประสพ, ณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์, สุภาภรณ์ วิสารวุฒิ, สุชาติ แย้มปราสัย, ธนวิช สุวรรณเรืองฉาย, ยุทธนา คงสมโอษฐ์, ฉัตรชัย ปันแก้ว, กิต (-)
2557
44
แอคติโนมัยสีทที่หายากในดินจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และสถานีวิจัยพื้ชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย(Rare actionmycetes in soils from Sakaerat biophere reserve and Suwan Wajokkasikit field crops research station, Nakhon Ratchasima province, Thailand) ขาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล (Chanwit Suriyachadkum)
2546
45
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูทะเล, Scylla olivacea (Herbst, 1796) ในบริเวณเขตสงวนชีวมณฑลระนอง(Reproductive biology of orange mud crab, Scylla olivacea (Herbst, 1796) in Ranong biosphere reserved area, Thailand) สนธยา กูลกัลยา (-)
2549
46
องค์ประกอบผลจับสัตว์น้ำจากลอบพับ ในบริเวณเขตสงวนชีวมณฑลระนอง(Species composition of collapsible trap in Ranong biosphere reserved area, Thailand) พิสิฐ ภูมิคง, สนธยา กูลกัลยา, ธนิษฐา ทรรพนันทน์ (-)
2549
47
สถานภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจบริเวณป่าชายเลนจังหวัดระนองภายหลังเกิดคลื่นสึนามิ(-) ภูวดล โดยดี, วียะวัฒน์ ใจตรง ()
2008
48
การประเมินสังคมพืชป่าชายเลนโดยใช้ THEOS : กรณีศึกษาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง(Mangrove Plant Community Assessment using THEOS : A Case Study in Ranong Biosphere Reserve) ธีรสันต์ รัตนบำรุง (Teerasan Rattanbumrung)
2554
49
ระบบตัดฟันและการสืบพันธุ์ของป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง(Felling Systems and Regeneration of Mangrove Forests at Amphoe Muang, Changwat Ranong) นายวิจารณ์ มีผล (Wijarn Meepol)
2537
50
-(Litter Production and Site Characteristics in Relation to Structure and Composition of Mangrove Forests in Ranong Province, Southern Thailand) - (-)
2002

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( Office of Mangrove Conservation, Department of Marin and Coastal Resources)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดิี ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทร. 02 141 1323 แฟกซ์ : 02 143 9256