Untitled Document
แผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง พ.ศ. 2559 – 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสงวน คุ้มครองและรักษาทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤตเสื่อมโทรม
2
โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยชุมชน
3
โครงการลาดตระเวนพื้นที่ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน
4
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนการสำรวจ ติดตามตามสถานการณ์ป่าชายเลน
5
โครงการกำหนดข้อบัญญัติการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบ
6
โครงการกำหนดเขตพื้นที่รายหมู่บ้านเพื่อการจัดการป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (ป่าชุมชน)
7
โครงการจัดการขยะและของเสียก่อนการปล่อยลงสู่พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
8
โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทางเลือกในหน่วยงานราชการในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  โครงการ
1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์สีเขียว
2
โครงการจัดตั้งสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
3
โครงการจัดตั้งพื้นที่สาธิตเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
4
โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งเรียนรู้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและสุขภาพ
5
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมและสุขภาพในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
6
โครงการเพาะเลี้ยงและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารและจัดการพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อบริหารพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
2
โครงการวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
3
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการจัดการพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
2
โครงการเคาะประตูหมู่บ้านสานสัมพันธ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
4
โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์พื้นที่สงวนชีวมณฑล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การประชาสัมพันธ์พื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการจดหมายข่าวพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
2
โครงการประกวด ในหัวข้อ หมู่บ้านต้นแบบในการอนุรักษ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
3
โครงการประกวด ในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (GREEN PRODUCTS) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
4
โครงการประกวด ในหัวข้อ การพัฒนาตราสินค้าจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
5
โครงการประกวดคำขวัญของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
6
โครงการ วิทยุชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่สงวนชีวมณฑล
7
จัดค่ายเยาวชนท้องถิ่นรักษ์พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
8
โครงการสื่อมวลชนอาสาเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน
9
โครงการจัดงานวันพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การวิจัยเพื่อการจัดการพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
2
โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ การบริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
3
โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษา
4
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
5
โครงการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและงานวิจัยในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
6
โครงการวิจัย หัวข้อ การจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
7
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8
โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลในเวทีวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการพื้นที่ป่าสงวนชีวมณฑลระนอง
  โครงการ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนในการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
2
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑล
3
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริการทางระบบนิเวศ
4
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวิจัยร่วมกับชุมชนในการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
5
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การรับมือและปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง


สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
( Office of Mangrove Conservation, Department of Marin and Coastal Resources)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดิี ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทร. 02 141 1323 แฟกซ์ : 02 143 9256