( โครงการจัดตั้ง )
Thailand Forest Certification Council
หลักการและเหตุผล | คณะกรรมการบริหาร | สำนักงาน | Member

หลักการและเหตุผลของการมี TFCC

        สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับภาคธุรกิจไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย แนวทาง ข้อกฏหมาย กฏระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นการควบคุม บังคับ ต่อผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ ภาคการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกไม้ ทั้งไม้โตเร็วและไม้ที่มีวงรอบการตัดฟันปานกลางนั้น เป็นเพียงคำกล่าวอ้าง อีกทั้งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความกังวล สงสัย และกลิ่นไอของการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งหมดเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ของประเทศไทย นอกจากนี้หากมีระบบการรับรองแล้ว ไม้ที่ปลูกก็สามารถตัดได้ และขายไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย (หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้อง ดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ และไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ให้ได้ ส่วนพื้นที่เอกสารสิทธิ นั้นต้องให้เป็นสิทธิของเจ้าของที่ดิน )

      สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) เป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชน เกษตรกรผู้ปลูกไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การจัดการที่ยั่งยืน และเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติ ขององค์กร PEFC มีมาตรฐาน มีการตรวจประเมินและให้การรับรองแบบ 3 ฝ่าย (Third Party) มีการตรวจสอบย้อนกลับ มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ ทำให้มั่นใจว่าไม้ที่ปลูกนั้นมีแหล่งที่มาที่แน่นอน และมีระบบการจัดการแบบยั่งยืน ถูกกฏหมาย สามารถขายได้ในตลาดในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

๑. เพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินการ จัดทำ ผลักดัน มาตรฐานการรับรองไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและรับรองได้ในระดับนานาชาติ
๒. เพื่อเป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้ได้รับรองตามมาตรฐาน
๓. เพื่อเป็นองค์กรในการดูแล กำกับ ให้การดำเนินการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. เพื่อเป็นศูนย์ในการประสานงาน ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๖. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการตลาด แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินการสร้างมาตรฐานตามแนวทาง PEFC

(ร่าง)คณะกรรมการบริหารสถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairperson)
  ** ได้จากการสรรหา / การคัดเลือก **

คณะกรรมการบริหาร (Council Board Member)
 

1) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
2) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
3) อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน
4) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือผู้แทน
5) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้แทน
6) ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
7) คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8) สำนักงานมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)
10) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก.อช.)
11) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.)
12) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
13) ผู้แทนสภาหอการค้าไทย
14) ผู้แทน RECOFTC
15) ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจธนาคารไทย
17) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจเยื่อและกระดาษไทย
18) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจไม้บาง ไม้อัด และไม้สับ
19) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจไม้แปรรูป และเฟอร์นิเจอร์
20) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้อื่น ๆ
21) ผู้แทนกลุ่มธุรกิจไม้พลังงาน
22) ผู้แทนกลุ่มไม้ยางพารา
23) ผูัแทนสหกรณ์สวนไม้ ภาคเอกชน
24) ผู้แทนสมาคมชีวมวล
25) ผู้แทนสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว

 
 

สำนักงาน (Officer)
  ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร
นางสาวเจนนี่ แซ่โลก
 

TFCC - Officer
  กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการรับรอง
   
  กลุ่มงานสนับสนุนและส่งเสริม
   
  กลุ่มงานฝึกอบรมและเผยแพร่
   

สำนักงานชั่วคราว
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900