( โครงการจัดตั้ง )
Thailand Forest Certification Council
หลักการและเหตุผล | คณะกรรมการบริหาร | สำนักงาน | Member

หลักการและเหตุผลของการมี TFCC

        สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับภาคธุรกิจไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย แนวทาง ข้อกฏหมาย กฏระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นการควบคุม บังคับ ต่อผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจ ภาคการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกไม้ ทั้งไม้โตเร็วและไม้ที่มีวงรอบการตัดฟันปานกลางนั้น เป็นเพียงคำกล่าวอ้าง อีกทั้งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความกังวล สงสัย และกลิ่นไอของการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ ทั้งหมดเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ของประเทศไทย นอกจากนี้หากมีระบบการรับรองแล้ว ไม้ที่ปลูกก็สามารถตัดได้ และขายไม้ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย (หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้อง ดูแล รักษาพื้นที่ป่าไม้ และไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ให้ได้ ส่วนพื้นที่เอกสารสิทธิ นั้นต้องให้เป็นสิทธิของเจ้าของที่ดิน )

      สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) เป็นความร่วมมือกันของภาคเอกชน เกษตรกรผู้ปลูกไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสภาอุตสาหกรรแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การจัดการที่ยั่งยืน และเทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับนานาชาติ ขององค์กร PEFC มีมาตรฐาน มีการตรวจประเมินและให้การรับรองแบบ 3 ฝ่าย (Third Party) มีการตรวจสอบย้อนกลับ มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการ ทำให้มั่นใจว่าไม้ที่ปลูกนั้นมีแหล่งที่มาที่แน่นอน และมีระบบการจัดการแบบยั่งยืน ถูกกฏหมาย สามารถขายได้ในตลาดในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

๑. เพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินการ จัดทำ ผลักดัน มาตรฐานการรับรองไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและรับรองได้ในระดับนานาชาติ
๒. เพื่อเป็นองค์กรส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจให้ได้รับรองตามมาตรฐาน
๓. เพื่อเป็นองค์กรในการดูแล กำกับ ให้การดำเนินการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๔. เพื่อเป็นศูนย์ในการประสานงาน ฝึกอบรม ให้ความรู้ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๖. เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการตลาด แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการดำเนินการสร้างมาตรฐานตามแนวทาง PEFC

สำนักงานชั่วคราว
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900