กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรม (Traning Course)

การเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
( Forest Certification Preparation Training Course )

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทางมาตรฐานสากล ในการเตรียมตัว เตรียมพร้อม การจัดทำเอกสาร สำหรับการของรับรองตามมาตรฐาน ดังกล่าว จะประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองไม้ ทั้งระบบ เอฟ เอส ซี หลักการและตัวชี้วัด การจัดเตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อขอการรับรอง การจัดการเอกสาร การทดสอบใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมิน FM ในการจัดการป่าไม้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รหัสผ่าน จำนวน 1 User เพื่อนำไปใช้งานจริงได้

หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการประเมิน HCVF ในการรับรองด้านป่าไม้
High Conservation Values in Forest (HCVF) Certification Training Course.

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน กำหนดให้มีการประเมิน HCV โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี่มีประสบการณ์ T-CERN ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ จึงจัดฝึกอบรบ ให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการ การรายงาน ในการประเมิน HCV ในสวนป่าได้ ทั้งนี้หลักสูตรนี้จะต้องมีการ อบรมเพื่อทบทวน ทุก ๆ 3 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัย สำหรับงานป่าไม้
Forest Safety , Health and Forest Ergonomic Training Course

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฏหมายป่าไม้
Training for Forest Law in Forest Certification

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงนักวิชาการ ประชาชน ทั่วไป ที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายป่าไม้ และวิธีการดำเนินการ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองด้านป่าไม้ ทั้งหมด


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     
Email : tfccthai@gmail.com