กลับหน้าหลัก
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรม (Traning Course)

หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC
Training for FSC Certification Preparation

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC ในการเตรียมตัว เตรียมพร้อม การจัดทำเอกสาร สำหรับการของรับรองตามมาตรฐาน ดังกล่าว จะประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรองไม้ ทั้งระบบ FSC หลักการและตัวชี้วัด การจัดเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อขอการรับรอง การจัดการเอกสาร การทดสอบใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมิน FSC โดยผู้เข้าอบรมจะได้รหัสผ่าน จำนวน 1 User เพื่อนำไปใช้งานจริงได้

หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการประเมิน HCVF ในการรับรองด้านป่าไม้
High Conservation Values in Forest (HCVF) Certification Training Course.

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC และ/หรือ PEFC ซึ่งกำหนดให้มีการประเมิน HCV โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี่มีประสบการณ์ T-CERN ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ จึงจัดฝึกอบรบ ให้สามารถมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการ การรายงาน ในการประเมิน HCV ในสวนป่าได้ ทั้งนี้หลักสูตรนี้จะต้องมีการ อบรมเพื่อทบทวน ทุก ๆ 3 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และอาชีวอนามัย สำหรับงานป่าไม้
Forest Safety , Health and Forest Ergonomic Training Course

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC และ/หรือ PEFC

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกฏหมายป่าไม้
Training for Forest Law in Forest Certification

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการ ขอการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC และ/หรือ PEFC รวมถึงนักวิชาการ ประชาชน ทั่วไป ที่ต้องการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายป่าไม้ และวิธีการดำเนินการ ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองด้านป่าไม้ ทั้งหมด


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     
Email : tfccthai@gmail.com