Untitled Page
TCERN :Thail - Forest Certification Network
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN)

                           
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อเป็นเป็นคณะทำงานบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio- Economy)
สรุปกิจกรรมงาน
วันไม้เศรษฐกิจไทย 2561
วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2561
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ญี่ปุ่นร่วมลงทุนเอกชนไทย ผุด 4 โรงงานผลิต Wood Pellet ป้อนโรงไฟฟ้า พร้อมจับมือ มก.พัฒนานวัตกรรมการจัดการเชื้อเพลิงไม้ยางพาราและไม้โตเร็วอย่างยั่งยืน
       JC Service จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ลงนามการร่วมลงทุน (Joint Venture) ก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โรงงาน ได้ลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท รวมกำลังผลิตทั้งหมด 1 ล้านตันต่อปี และ ลงนามความร่วมมือ กับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดการวัตถุดิบและพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย และรองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร่วมเป็นสักขีพยาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)
 T-CERN ได้มีการพัฒนาโครงการ และได้รับการสนับสนุน งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล ทั้งนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยนำร่อง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ศรีสมเด็จโมเดล) ก่อนขยายผลไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ ร้อย-แก่น สาร - สินธ์                                                                          รายละเอียด

JC Services (ประเทศญี่ปุ่น) และ บ.นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมหารือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ... สร้างฐานความมั่นคงทางวัตถุดิบ 20 ปี พร้อมลงทุนแบบสัญญารัฐต่อรัฐ คาดกันยานี้เริ่มได้ .... เมื่อบ่ายวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง ของ บริษัท JC Services (ประเทศญี่ปุ่น) และ บริษัท นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด ในฐานะ Joint Venture (JV) เพื่อหารือในการร่วมมือสร้างฐานวัตถุดิบที่ยั่งยืน สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น กว่า 5 ล้านตัน-ปี ในระยะเวลา 20 ปี โดยทำสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ โดย ออป.จะใช้ฐานเกษตรกร ชุมชน รอบสวนป่า ออป. 245 สวน ปลูกไม้ 3 อายุแบบโตเร็ว โตปานกลางและโตช้า สร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคง บนฐานของความสมดุลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

บ.นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ ลงนามร่วมทุน JC Services (ประเทศญี่ปุ่น) สร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลประเทศญี่ปุ่น คาดเสร็จปี 2019 ... ยันใช้มาตรฐาน FSC การันตี ความยั่งยืน....เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีพิธีเซ็นสัญญาร่วมทุนในการจัดตั้งโรงงานผลิต Wood Pellet ในจังหวัดพังงา ระหว่าง บ.นัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จก. กับ บริษัท เจซีเซอร์วิส จก.(ประเทศญี่ปุ่น) มีกำลังผลิตประมาณ 700 ตันต่อวัน ซึ่งถือว่ามีกำลังผลิตมากที่สุดในเอเชีย เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 250,000 ตันต่อปี กำหนดส่งออกปี ค.ศ. 2019 ... ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง ให้สามารถขายไม้ยางพาราได้ทุกส่วน พร้อมนำระบบ FSC เข้ามาจัดการ การันตี ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

กยท.ภาคใต้ตอนกลาง Kick-off ทำระบบจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เพื่อยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย ....การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท นัมเบอร์ไนท์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เข้าระบบและให้ได้รับการรับรอง 50,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 และจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม จังหวัดพังงา กระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรจะได้ประโยชน์จากราคาไม้จะสูงขึ้น 10 - 20 % เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพารา ที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC เท่านั้น

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเป็นไม้เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงาน เกษตรแปลงใหญ่ "โครงการดาวล้อมเดือน : ปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ดินเลว "
สืบเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ มีปริมาณมากจนล้นตลาด คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เกษตรกร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ภายใต้นโยบายประชารัฐ เพื่อการผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสม สอดรับกับตลาดมีความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นพลังงานจำนวนมาก เกษตรกร จึงควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไม้โตเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขอการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ......................................................             รายละเอียด

ปลดแอกกฏหมายป่าไม้ อัปยศ ผลิต "ไม้เศรษฐกิจ" ป้อนตลาดโลก
      นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านป่าไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันตลาดไม้มีความต้องการจำนวนมาก แต่ปฏหมายของประเทศไทยเป็นอุปสรรค ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเแพาะไม้มีค่า ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทย คงมีแต่ไม้โตเร็วซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่น ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย หากไม่มีการปรับแก้กฏหมาย แล้วก็จะทำให้ไม้มีค่าของประเทศไทย นับวันจะสูญหาย ... รายละเอียดท่านสามารถดูได้เพิ่มเติมจาก นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ตามแผงหนังสือทั่วไป

 " นาร่วมป่า " ...เปลี่ยนนา ให้เป็นป่าไม้เศรษฐกิจ.............................................
เป็นโครงการที่ส่งเสริม ให้เกษตรกร ปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นรายได้ เสริมจากการทำนา ข้าว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ที่มั่นคง แล้ว ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตร อีกด้วย

   กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย

ข่าว ! : คาดอีก 20 ปี ไทยต้องการไม้พาณิชย์เพิ่ม 156 ล้านตัน แนะเร่งสร้างป่าเศรษฐกิจ
นักวิชาการแนะรัฐเร่งสร้างกลไก ป่าเศรษฐกิจ ดึงภาคประชาชน ธุรกิจ เอกชนมีส่วนร่วม ลดการสูญเสียพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ ย้ำวันนี้พื้นที่เอกสารสิทธิ์สามารถดำเนินการปลูกไม้ได้เต็มที่           | เพิ่มเติมได้ที่ .... สำนักข่าวอิศรา :เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : info@t-cern.org