Untitled Page
TCERN :Thail - Forest Certification Network
Untitled Document

                              
ข่าวประชาสัมพันธ์
กยท.ภาคใต้ตอนกลาง Kick-off ทำระบบจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เพื่อยกระดับมาตรฐานยางพาราไทย ....การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท นัมเบอร์ไนท์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด จัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง FSC โดยมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เข้าระบบและให้ได้รับการรับรอง 50,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 และจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุม จังหวัดพังงา กระบี่ ตรังและนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรจะได้ประโยชน์จากราคาไม้จะสูงขึ้น 10 - 20 % เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการไม้ยางพารา ที่ได้รับรองมาตรฐาน FSC เท่านั้น

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC
( FSC - Certification Preparation Training Course)
. วันที่ 26-28 เมษายน 2560 (รุ่นที่ 2/2560) และวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 (รุ่นที่ 3/2560) ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ เรื่องระบบการรับรองด้านป่าไม้ ตามแนวทาง FSC และ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไป ออกแบบ จัดทำระบบสำหรับโรงงาน หรือ สวนป่าของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมให้ Certification Body (CB) เข้ามาตรวจรับรอง ซึ่งเป็นต้นทางสำหรับการส่งออกไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึง Wood Pellet ไปขายในตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา เกาหลี และ ญี่ปุ่น เป็นต้น ใช้เวลาอบรม 20 ชั่วโมง

ผลการประชุมคณะทำงาน FSC - Thailand ประชุม ... วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560   เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการประชุมได้มีการเสนอคณะทำงานมาตรฐานระดับชาติ หรือ SDG (Standard Development Group) ซึ่งเป็นต้นแทนในการร่างมาตรฐาน สำหรับ FSC นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุม เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนา FSC- Thailand ซึ่งมุ่งเน้นเกษตรกรรายย่อย ระบบวนเกษตร (Agro -Forestry) รวมถึงการสร้างข้อกำหนด ที่เป็น สวนยางพารา (Rubber Plantation) โดยมี FSC-Thailand และ FSC-International เข้าร่วมด้วย

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเป็นไม้เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงาน เกษตรแปลงใหญ่ "โครงการดาวล้อมเดือน : ปลูกไม้โตเร็วในพื้นที่ดินเลว "
สืบเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ มีปริมาณมากจนล้นตลาด คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เกษตรกร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ภายใต้นโยบายประชารัฐ เพื่อการผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสม สอดรับกับตลาดมีความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นพลังงานจำนวนมาก เกษตรกร จึงควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไม้โตเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขอการรับรองมาตรฐาน FSC ......................................................................................             รายละเอียด

โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)
 T-CERN ได้มีการพัฒนาโครงการ และได้รับการสนับสนุน งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล ทั้งนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยนำร่อง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ศรีสมเด็จโมเดล) ก่อนขยายผลไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ ร้อย-แก่น สาร - สินธ์                                                                           รายละเอียด

ปลดแอกกฏหมายป่าไม้ อัปยศ ผลิต "ไม้เศรษฐกิจ" ป้อนตลาดโลก
      นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านป่าไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันตลาดไม้มีความต้องการจำนวนมาก แต่ปฏหมายของประเทศไทยเป็นอุปสรรค ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเแพาะไม้มีค่า ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทย คงมีแต่ไม้โตเร็วซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่น ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย หากไม่มีการปรับแก้กฏหมาย แล้วก็จะทำให้ไม้มีค่าของประเทศไทย นับวันจะสูญหาย ... รายละเอียดท่านสามารถดูได้เพิ่มเติมจาก นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ตามแผงหนังสือทั่วไป

 " นาร่วมป่า " ...เปลี่ยนนา ให้เป็นป่าไม้เศรษฐกิจ.............................................
เป็นโครงการที่ส่งเสริม ให้เกษตรกร ปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นรายได้ เสริมจากการทำนา ข้าว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ที่มั่นคง แล้ว ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตร อีกด้วย

Untitled Document
   กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย

" อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Wood Industries Driven SDG Thailand 4.0" ... วันที่ 5 มกราคม 2560   เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด และ Download เอกสาร....คลิกที่นี่ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย T-CERN, การยางแห่งประเทศไทย และ บริษัท Prime Road Group จำกัด ร่วมกันปรึกษาหารือ พร้อมบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Rubber Complex อันจะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมยางพารา ทั้งระบบ ทั้งนี้ได้จัดทำข้อเสนอโครงการ จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพารา เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินในประเทศ อันจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพารา ขนาดกว่า 800 MW ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย
 
More Detail....:

  ม.เกษตร จับมือเอกชน ปลูกไม้โตเร็ว เป็นป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  1 ล้านไร่
   

รายงานผลการปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการ Wood Pellet ด้วยเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) มีความประสงค์จะปรึกษาหารือ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับรองตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC และคุณภาพของ Wood Pellet ตามข้อกำหนดของตลาดประเทศปลายทาง ทั้งนี้ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-15.30 .. ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
More Detail....:

 

 


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : tfccthai@gmail.com