Untitled Page
TCERN :Thail - Forest Certification Network
 
Untitled Document

                              
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประชุมคณะทำงาน FSC - Thailand ประชุม ... วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2560   เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการประชุมได้มีการเสนอคณะทำงานมาตรฐานระดับชาติ หรือ SDG (Standard Development Group) ซึ่งเป็นต้นแทนในการร่างมาตรฐาน สำหรับ FSC นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุม เพื่อกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนา FSC- Thailand ซึ่งมุ่งเน้นเกษตรกรรายย่อย ระบบวนเกษตร (Agro -Forestry) รวมถึงการสร้างข้อกำหนด ที่เป็น สวนยางพารา (Rubber Plantation) โดยมี FSC-Thailand และ FSC-International เข้าร่วมด้วย

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมเป็นไม้เศรษฐกิจ ภายใต้แผนงาน เกษตรแปลงใหญ่ "โครงการดาวล้อมเดือน"
สืบเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำ มีปริมาณมากจนล้นตลาด คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เกษตรกร มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม มีการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ภายใต้นโยบายประชารัฐ เพื่อการผลักดันเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสม สอดรับกับตลาดมีความต้องการไม้เพื่อใช้เป็นพลังงานจำนวนมาก เกษตรกร จึงควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไม้โตเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ และขอการรับรองมาตรฐาน FSC ......................................................................................             รายละเอียด

โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Innovation)
 T-CERN ได้มีการพัฒนาโครงการ และได้รับการสนับสนุน งบประมาณการวิจัยจากรัฐบาล ทั้งนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยนำร่อง ในอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (ศรีสมเด็จโมเดล) ก่อนขยายผลไปในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ ร้อย-แก่น สาร - สินธ์                                                                           รายละเอียด

ปลดแอกกฏหมายป่าไม้ อัปยศ ผลิต "ไม้เศรษฐกิจ" ป้อนตลาดโลก
      นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านป่าไม้ โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันตลาดไม้มีความต้องการจำนวนมาก แต่ปฏหมายของประเทศไทยเป็นอุปสรรค ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจ โดยเแพาะไม้มีค่า ซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศไทย คงมีแต่ไม้โตเร็วซึ่งเป็นไม้ต่างถิ่น ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดาย หากไม่มีการปรับแก้กฏหมาย แล้วก็จะทำให้ไม้มีค่าของประเทศไทย นับวันจะสูญหาย ... รายละเอียดท่านสามารถดูได้เพิ่มเติมจาก นิตยสารพืชพลังงาน ฉบับที่ 101/2559 ตามแผงหนังสือทั่วไป

 " นาร่วมป่า " ...เปลี่ยนนา ให้เป็นป่าไม้เศรษฐกิจ.............................................
เป็นโครงการที่ส่งเสริม ให้เกษตรกร ปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นรายได้ เสริมจากการทำนา ข้าว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างรายได้ที่มั่นคง แล้ว ก็จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในการเปลี่ยนพื้นที่เกษตร อีกด้วย

Untitled Document
   กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย

" อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ... สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : Wood Industries Driven SDG Thailand 4.0" ... วันที่ 5 มกราคม 2560   เวลา 08.00 - 16.00 น. ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด และ Download เอกสาร....คลิกที่นี่ ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย T-CERN, การยางแห่งประเทศไทย และ บริษัท Prime Road Group จำกัด ร่วมกันปรึกษาหารือ พร้อมบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Rubber Complex อันจะเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมยางพารา ทั้งระบบ ทั้งนี้ได้จัดทำข้อเสนอโครงการ จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพารา เพื่อทดแทนการใช้ถ่านหินในประเทศ อันจะเป็นโอกาสของประเทศไทย ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากไม้ยางพารา ขนาดกว่า 800 MW ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย
 
More Detail....:

  ม.เกษตร จับมือเอกชน ปลูกไม้โตเร็ว เป็นป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  1 ล้านไร่
   

รายงานผลการปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการ Wood Pellet ด้วยเครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (T-CERN) มีความประสงค์จะปรึกษาหารือ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การรับรองตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC และคุณภาพของ Wood Pellet ตามข้อกำหนดของตลาดประเทศปลายทาง ทั้งนี้ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-15.30 .. ณ ห้อง FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
More Detail....:

 

 


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : tfccthai@gmail.com