Untitled Page
แบบเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะทำงานบูรณาการแผนงานเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy)

คำนำหน้านาม :
ชื่อ-นามสกุล (ไทย):
*
Name (eng):
*
Email :
*
**ใส่แค่ Email เดียวที่ใช้งานเป็นประจำ **
Mobile Phone (มือถือ):
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:
(ไทย)
*
(Organization/Companies)
*
ที่อยู่ :
( Address) :
*
ข้อมูลองค์กร/ธุรกิจ:
(Background ):
ตำแหน่งในองค์กร :
 
 

 
เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 097 - 074 4294     Email : info@t-cern.org