Untitled Page
Untitled Document
สัมมนาวิถี
เปิดทางเดินหน้า - เพื่อป่าเศรษฐกิจไทย และยุทธศาสตร์การจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

16 มิถุนายน 2559 ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Downloads
ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
       จากสถานการณ์ความต้องการใช้ไม้เพื่อทดแทนวัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจาก ข้อตกลงที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอน Paris Agreement หรือ COP-21 เช่น การต้องการใช้ไม้ เฟอร์นิเจอร์ และที่อยู่อาศัย รวมทั้งด้านพลังงาน ทีมีความต้องการเป็นจำนวนมากทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เช่น Wood Pellet, Wood Chip, Pulp and Paper แต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบนั้น จะต้องได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานในระดับที่ต่างประเทศนั้น ๆ ให้การยอมรับ ซึ่งมาตรฐานในการรับรองนี้ จะมุ่งเน้นถึงความถูกต้องตามกฏหมาย และความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

    แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทยนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง จัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งระบบ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ในการรับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็น แนวทางตั้งแต่ตั้น โดยเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการอาชีพป่าไม้ ทั้งในแง่ความรู้ ความเข้าใจด้านระบบมาตรฐาน ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้ง ปัจจุบันนี้ ภาครัฐได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน แล้ว โดยมีการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นสมาชิกที่ร่วมกันในการผลักดัน และดำเนินการให้เกิดมาตรฐาน และเกิดองค์กรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย นั้น ควรที่จะระดับสมอง โดยการจัดสัมมนาวิถีทาง สำหรับไม้เศรษฐกิจของไทย และจัดทำข้อเสนอ เป็นแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพื่อการจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เสนอรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อน ต่อไป


 
    

 


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network:T-CERN)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : info@t-cern.org