รายงานผลการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการรับรอง Wood Pellet ให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออก
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น.
*** ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
ประเด็นที่จะปรึกษาหารือ

        ตามที่ ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการ Wood Pellet เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าทดแทนการใช้ถ่านหิน และ นิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรอง ใน 2 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงพลังงาน โดยให้ราคาที่น่าสนใจ สัญญา 20 ปี

        อย่างไรก็ตาม เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจ (T-CERN) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ บุคลากรที่มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดำเนินการให้เกิดมาตรฐาน ทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว ทั้งมาตรฐานการจัดการ และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปได้ จึงขอปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการในประเด็น ดังต่อไปนี้

1)
ความสนใจและความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ
 
2)
การเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐาน FM/CoC หรือ CW/CoC ในรูปแบบของ Group Certified (สร้างกลุ่มของโรงงานที่มีกิจกรรมเหมือน ๆ กัน และขอรับการรับรอง) ใน 2 รูปแบบ คือ ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเองในการดำเนินการรับรอง หรือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรับรองแต่หักคืนจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้
 
3)
มาตรฐานที่ท่านสนใจ FSC หรือ PEFC  
4)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการรับประกันปริมาณและคุณภาพสินค้า
 
5)
เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )  
   
เอกสารประกอบ
(1) แบบสอบถาม ผู้ประกอบการ    (.pdf)     (Ms word)
     ** ท่านสามารถส่งแบบสอบถามได้ที่ sutep28@yahoo.com **
(2) แผ่นพับแนะนำ เครือข่าย T-CERN

ลำดับที่
บริษัท
จำนวนผู้เข้าร่วม
1
ไทยแมชชีนอินดัสทรีจำกัด
2
2
บริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด
2
3
บ.กรีนวู้ด 1993 จก.
1
4
บริษัท ยูโร เพลเลท จำกัด
2
5
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
2
6
BNS Wood Industry Co., Ltd.
1
7
บริษัท สุวรรณภูมิไม้ไทย จำกัด
2
8
บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู้ด จำกัด
1
9
MKS Renewable Energy Co.,LTD
1
10
บริษัท ซันสิริ จำกัด
1
11
Asia Biomass Co., Ltd.
2
12
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
6
13
THAI ENERGY CORPORATION CO.,LTD
1
14
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด
1
15
บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด
1
16
บริษัท เซาว์เทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอจี้ จำกัด
1
17
ต้นก้าว 2557 จำกัด
2
18
บริษัท เพียว เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
1
19
บริษัทร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2
20
บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดัก จำกัด
1
21
บริษัท กรีนไบโอแมสอินดัสทรี จำกัด
1
22
บริษัท ธิงค์เอิรท์เอนเนอร์จีคอปอเรชั่น
2
23
บริษัท อธิวัชร์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
2
24
บริษัท คูปต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2
25
โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
26
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
27
บริษัท เอา อาร์ สุรินทร์พูนทรัพย์
..
รวม :
40

  เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 089-117 0419     Email : tfccthai@gmail.com

Website : www.tfcc-thailand.org