รายงานผลการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางการรับรอง Wood Pellet ให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออก
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น.
*** ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
ประเด็นที่จะปรึกษาหารือ

        ตามที่ ผู้ประกอบการได้ทราบถึงความต้องการ Wood Pellet เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าทดแทนการใช้ถ่านหิน และ นิวเคลียร์ ในประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรอง ใน 2 ส่วน ได้แก่ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC หรือ PEFC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงพลังงาน โดยให้ราคาที่น่าสนใจ สัญญา 20 ปี

        อย่างไรก็ตาม เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจ (T-CERN) และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ บุคลากรที่มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดำเนินการให้เกิดมาตรฐาน ทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว ทั้งมาตรฐานการจัดการ และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปได้ จึงขอปรึกษาหารือ ผู้ประกอบการในประเด็น ดังต่อไปนี้

1)
ความสนใจและความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ
 
2)
การเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐาน FM/CoC หรือ CW/CoC ในรูปแบบของ Group Certified (สร้างกลุ่มของโรงงานที่มีกิจกรรมเหมือน ๆ กัน และขอรับการรับรอง) ใน 2 รูปแบบ คือ ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเองในการดำเนินการรับรอง หรือ ผู้รับซื้อเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรับรองแต่หักคืนจากมูลค่าสินค้าที่ขายได้
 
3)
มาตรฐานที่ท่านสนใจ FSC หรือ PEFC  
4)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการรับประกันปริมาณและคุณภาพสินค้า
 
5)
เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )  
   
เอกสารประกอบ
(1) แบบสอบถาม ผู้ประกอบการ    (.pdf)     (Ms word)
     ** ท่านสามารถส่งแบบสอบถามได้ที่ sutep28@yahoo.com **
(2) แผ่นพับแนะนำ เครือข่าย T-CERN

ลำดับที่
บริษัท
จำนวนผู้เข้าร่วม
1
ไทยแมชชีนอินดัสทรีจำกัด
2
2
บริษัท เคพี เพลเล็ท จำกัด
2
3
บ.กรีนวู้ด 1993 จก.
1
4
บริษัท ยูโร เพลเลท จำกัด
2
5
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
2
6
BNS Wood Industry Co., Ltd.
1
7
บริษัท สุวรรณภูมิไม้ไทย จำกัด
2
8
บริษัท บึงกาญจน์ พาราวู้ด จำกัด
1
9
MKS Renewable Energy Co.,LTD
1
10
บริษัท ซันสิริ จำกัด
1
11
Asia Biomass Co., Ltd.
2
12
บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด
6
13
THAI ENERGY CORPORATION CO.,LTD
1
14
บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด
1
15
บริษัท นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอร์จี้ จำกัด
1
16
บริษัท เซาว์เทิร์น รีนิวเอเบิล เอเนอจี้ จำกัด
1
17
ต้นก้าว 2557 จำกัด
2
18
บริษัท เพียว เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
1
19
บริษัทร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำกัด
2
20
บริษัท พีพีรับเบอร์โปรดัก จำกัด
1
21
บริษัท กรีนไบโอแมสอินดัสทรี จำกัด
1
22
บริษัท ธิงค์เอิรท์เอนเนอร์จีคอปอเรชั่น
2
23
บริษัท อธิวัชร์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
2
24
บริษัท คูปต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2
25
โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
26
บริษัท เค ดับเบิ้ลยู เอ็ม เซอร์วิส จำกัด
27
บริษัท เอา อาร์ สุรินทร์พูนทรัพย์
28
บริษัท ฟอร์เรส โซลูชั่น จำกัด
29
บริษัท วีกรีน เพลเลท จำกัด
30
บริษัท ร็อคสตาร์ไบโอเอ็นเนอร์จี จำกัด
31
บริษัท นีโอกรีน
32
บจก. ไบโอเพลเล็ทส์ (ประเทศไทย)
33
บริษัท จิตารมย์ แอสเสท จำกัด
34
บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
35
บริษัท ยูเนี่ยน รีนิวส์เอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
36
บริษัท ไทยเมอร์รี่ ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
37
อินด์แม็ค กรุ๊ป จำกัด
38
อธิวัชร์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
..
รวม :
40

  เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761#512 มือถือ : 097 - 074 4294     Email : info@t-cern.org

Website : www.t-cern.org