หน้าแรก | รายงานการประชุม | ข้อเสนอแนะการประชุม | แบบสอบถาม |
วันที่
หัวข้อการประชุม/สัมมนา
เอกสารประกอบ
9 กันยายน 2559 Kick of to FSC - Thailand
ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา FSC - Thailand
 
30 มิถุนายน 2559 แนวทางการรับรอง Wood Pellet ให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกตลาดประเทศญี่ปุ่น 1. รายละเอียดกาประชุม
16 มิถุนายน 2559 สัมมนาวิถี เปิดทางเดินหน้า - เพื่อป่าเศรษฐกิจไทย และยุทธศาสตร์การจัดการไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน   1. รายละเอียด/เนื้อหาการประชุม
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
3. ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฏหมาย
5 มกราคม 2559 การประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้าง การดำเนินการรับรองไม้เศรษฐกิจ ของประเทศไทย
(09.00 - 18.00 )
** รายงานการประชุม **
เอกสาร/นำเสนอในที่ประชุม

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
2. Power Point นำเสนอ ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
3. Power Point นำเสนอ FSC
4. Power Point นำเสนอ PEFC
5. เอกสารประกอบ (แจกหน้างาน)

1. หนังสือเชิญประชุม
2. ความก้าวหน้าการดำเนินการ เพื่อจัดตั้ง สถาบันการรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ(TFCC)
3.เอกสารสรุป ความสำคัญของการมีระบบการรับรอง สำหรับประเทศไทย (TFCC_D3)
3. หน่วยงาน NGB ของ PEFC ในต่างประเทศ
4. คู่มือพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานป่าไม้แห่งชาติ ตามแบบ PEFC
    เอกสารความรู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรับรองป่าไม้
2. มาตรฐานการรับรองด้านป่าไม้
3. มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางของ FSC
4. มาตรฐานการรับรองป่าไม้ตามแนวทางของ ISO
5. มาตรฐานระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
13 พฤศจิกายน 2558 การประชุมเดินหน้า TFCC และ มาตรฐาน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
Formalizing the Thailand Forest Certification Council (TFCC)
1. Powerpoint (Sarah Price)
2. Dr.Sutep Presentation
3. ตัวอย่างรายชื่อ NGB (PEFC) ในต่างประเทศ
4. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
5. รายงานการประชุม
07 กันยายน 2558 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำโครงการการรับรองด้านป่าไม้ รายงานสรุปการประชุม (07.09.2015)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ปริมาณการนำเข้า - ส่งออกไม้ของประเทศไทย
เอกสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FLEGT
เอกสารประกอบ 4 (เอกสารประกอบการนำเสนอ)
เอกสารประกอบ 3 (โครงการวิจัย TFCS)
เอกสารประกอบ 2 (ข้อเสนอสำหรับมาตรฐานการจัดการไม้เศรษฐกิจ)
เอกสารประกอบ 1 (TFCS_NO3)
10 สิงหาคม 2558 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือโครงการรับรองด้านป่าไม้ (TFCS) เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
31 มีนาคม 2558 การจัดทำหลักเกณฑ์การรับรองป่าไม้ไทยและ การทบทวนมาตรฐานการจัดการปาไม้อยางอย่างยั่งยืนแห่งชาติ ( Developing the Thai Forestry Certification Scheme with a review of the National SFM Standard ) เอกสารประกอบ
21 กรกฏาคม 2557 คณะกรรมการติดตามสถานการณ์ป่าไม้และมาตรฐานป่าไม้ เอกสารประกอบ


เครือข่ายการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(Thai - Forest Certification Network :T-CERN)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงส์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561 4761 มือถือ : 089-117 0419     Email : tfccthai@gmail.com