กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ด้านมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี