กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ด้านมาตรฐาน FSC
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี