ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
" Wood Mart Application"
"ตลาดไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ครบวงจร "

18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อสร้างระบบตัดสินใจให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 )
 | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ  |  กำหนดการ  |  ลงทะเบียนเข้าร่วม | ตรวจสอบรายชื่อ  

อุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านบาท คาดว่าประมาณปี พ.ศ. 2579 จะมีมูลค่าเติบโตถึง 2 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 156 ล้านตัน โดยปัจจุบันนี้พบว่ามีการนำเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า 1 แสนล้านบาท ในขณะที่ไม้ยางพาราและไม้ยูคาลิปตัส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ มากที่สุด โดยพบว่าปัจจุบันตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการไม้ สำหรับเชื้อเพลิงด้านพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะ Wood Pellet สำหรับพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี

ในขณะที่ความต้องการใช้ไม้ในประเทศมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปริมาณหลายเท่าตัว โดยดูจากปริมาณการนำเข้าไม้จากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านมีแนวโน้มที่จะใช้ไม้ในประเทศทดแทน อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นฐาน เช่น อุตสาหกรรมไม้ประกอบ PW (Plywood), PB (Particle Board), FB (Fiber Board), CBB (Cement Bonded Board) และ WP (Wood Plastic Composite) ซึ่งกำลังขยายการผลิต การอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตลาดประเทศญี่ปุ่นกำลังก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ซึ่งเริ่มการผลิตประมาณปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 5 ล้านตันหรือต้องการไม้สดประมาณ 10 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว
ในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรจำนวนมาก ประมาณ 11.2 ล้านไร่ซึ่งเหมาะสมในการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประเภทรอบตัดฟันเร็ว รอบตัดฟันปานกลาง และรอบตัดฟันช้า ซึ่งตอบโจทย์ด้านการตลาด แต่ในปัจจุบันพบว่ามีไม้ปลูกจำนวนมาก ที่เกษตรกรปลูกแล้วไม่สามารถหาตลาดได้ ในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเช่นกัน ที่มีความต้องการไม้แต่ไม่ทราบข้อมูลไม้หรือผู้ต้องการขายไม้ดังกล่าว โดยเลือกที่จะมีการนำเข้าจากต่างประเทศทดแทน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหามาช้านาน ด้านระบบฐานข้อมูลด้านการป่าไม้ของประเทศไทย จากข้อมูลพบว่ามีการนำไม้จากภาคใต้ ในจังหวัดพลังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี มาขายให้กับโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี ในขณะที่เกษตรกรที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปลูกไม้ไว้มากกว่า 10 ปี ไม่ทราบตลาดที่จะนำไม้เหล่านั้นไปจำหน่าย เป็นต้น

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นตลาดไม้เศรษฐกิจครบวงจร หรือ เรียกว่า “WoodMart” จึงเป็นตลาดที่จะทำให้ความต้องการขายและความต้องการซื้อไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมถึงกล้าไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลทางด้านป่าไม้ เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลด้านการจัดการตลาด ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ที่จะสามารถเข้าถึง การติดต่อซื้อขาย การประมูล ผ่านกลไกราคาที่เป็นจริงตามตลาด และเป็นธรรม อันจะสามารถตอบสนอง ทั้งความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ส่งผลให้การปลูกต้นไม้เจริญเติบโตและก้าวหน้าต่อไป

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอุดหนุนทุน ภายใต้โครงการ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างระบบตัดสินใจ ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต 4.0 ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการ Thailand 4.0 (ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0 ) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Black Pellet แก่ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่ว ๆ ไป ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 15.00 ที่ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยขอให้ท่านลงทะเบียนที่ http://t-cern.org
 
     
 
 
สำนักงานธุรกิจไม้เศรษฐกิจ (Wood Marketing Office)
ชั้น 5 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02 - 561 4761#512 แฟกซ์ : 02 - 579 1977
มือถือ : 089-117 0419 Email : sutep28@yahoo.com