" เรา .... เปลี่ยนประเทศไทย "
ขอเชิญให้ข้อมูลประเด็น ปัญหา ที่เป็นอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ (การปลูก การตัด การแปรรูป การขาย การส่งออก)

 
ประเด็นข้อเสนอแนะ / อุปสรรค :  
เกี่ยวข้องกับกฏหมายใด :  
ประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค :
(เหตุผล/ประสบการณ์/ตัวอย่าง) :
 
ข้อเสนออื่น ๆ :  
ข้อมูลผู้เสนอ+เบอร์โทร :
**กรณีที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม และจะรักษาไว้เป็นความลับ **