หลักสูตรฝึกอบรม
"การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและ เทคนิคการตัดโค่นต้นไม้"
(* ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร *)

หัวข้อ เนื้อหารายรายวิชา เวลา (ชม.) วิทยากร
1 บทนำ (คำอธิบายรายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร) 0.5  
2 ความปลอดภัยของเลื่อยโซ่ยนต์
2.1 บทนำ
2.1.1 ทัศนคติแบบมืออาชีพ
2.1.2 ปลอดภัยไว้ก่อน
2.1.3 อันตรายจากการทำงาน
2.2 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
2.3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเลื่อยโซ่
2.4 การใช้เลื่อยโซ่ยนต์อย่างปลอดภัย
2.5 การเติมเชื้อเพลิง
2.6 การเริ่มต้นการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์
2.7 การตีกลับของเลื่อย
2.8 การคำนวนเพื่อลดแรงตีกลับ
2  
2 เทคนิคการตัด (CROSS-CUTTING TECHNIQUES)
2.1 คำจำกัดความ
2.2 วัตถุประสงค์
2.3 ประสิทธิภาพของเลื่อยระหว่างการตัดไม้
2.4 เทคนิคในการลดความคลั่งของเลื่อยในตัดขณะตัดไม้
2.5 หลักการพื้นฐานของการเบิกหน้า – ลัดหลัง
  3.5.1 จุดที่ควรทราบ
  3.5.2 การประเมินความเครียดภายใน
  3.5.3 การผูกบนและการผูกด้านล่าง
1.5  
3 เทคนิคการล้มไม้ (FELLING TECHNIQUES)
3.1 คำนำ
  3.1.1 คำจำกัดความ
  3.1.2 วัตถุประสงค์
  3.1.3 ทีม
  3.1.4 อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น
3.2 ข้อควรพิจารณาก่อนตัดต้นไม้
3.3 หลักการ 9 อย่าง รอบทิศทางการโค่น
3.4 การประเมินการยืนของต้นไม้
3.5 งานเตรียมการก่อนตัดต้นไม้ รวมถึงการฝึกอบรมการป่าไม้
3.6 ทฤษฎีการตัดไม้ (Felling Theory)
  3.6.1 พื้นฐานทศทางการตัดโค่น
  3.6.2 รอย
    3.6.2.1 ฟังก์ชั่นของรอยบาก รอยเว้า
    3.6.2.2 ขนาดของรอยบาก
  3.6.3 บานพับหรือจุดหมุนของไม้ที่ตัด
  3.6.4 การลัดหลัง
3.7 การตัดโค่นในทางปฏิบัติ
3.8 เทคนิคการตัดลัดหลัง
  3.8.1 ต้นไม้ขนาดเล็ก
  3.8.2 ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าความยาวของบาร์เลื่อยโซ่ยนต์
3.9 ลิ่มและการตอก
2  
4 สถานการณ์การตัดโค่นพิเศษ
4.1 ต้นไม้ที่มีตัวเอนไปข้างหน้า
4.2 ต้นไม้ที่มีเอนตัวด้านข้าง
4.3 ต้นไม้ที่มีการเน่าภายใน
4.4 ต้นไม้ที่แยกได้ง่ายบนกระพี้
4.5 ต้นไม้ที่แยกได้ง่ายบนแก่นไม้
4.6 ต้นไม้ที่มีตัวค้ำยัน (ไม่มีทางเลือก)
4.7 ต้นไม้ที่มีแป้นยัน(จำเป็นต้องมีการเอียงไปข้างหน้า)
4.8 การทบกับหรือยันกันแบบ 90 องศา
1  
5 กฏหมายและการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ในประเทศไทย 0.5  
6 การปฐมพยาบาลและการจัดการอุบัติเหตุที่เกิดจากการล้มไม้และการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ 0.5  
  รวม 8.0  
7 การฝึกปฏิบัติงานสำหรับการล้มไม้และการใช้เลื่อยโซ่ยนต์อย่างปลอดภัย 1.0 – 3.0  
       

           ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม
  เปิดอบรมทั่วไป คนละ 2,700 บาท
  อบรม In house/ เหมาหลักสูตร : 23,000 บาท (ไม่เกิน 10 คน )
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม
ชั้น 2 อาคาร KU - Green ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
http://digital.forest.ku.ac.th     โทรศัพท์ 089 - 117 0419