ศูนย์บริการไม้เศรษฐกิจครบวงจร
(Forestry Services Center)
หลักสูตรการฝึกอบรม (Training)
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ฯ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังเปิดรับสมัคร อบรม วันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ที่ คณะวนศาสตร์ มก.
........Click Here ! ..........

การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและเทคนิคการตัดโค่นต้นไม้
กำลังเปิดรับสมัคร อบรม วันที่ X กันยายน พ.ศ. 2562
........Click Here ! ..........
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม
ชั้น 2 อาคาร KU - Green ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทรศัพท์ 089 - 117 0419