ศูนย์บริการไม้เศรษฐกิจครบวงจร
(Forestry Services Center)

หลักสูตรการฝึกอบรม (Training)

  
การใช้เลื่อยโซ่ยนต์ การปฏิบัติด้านความปลอดภัยและเทคนิคการตัดโค่นต้นไม้
กำลังเปิดรับสมัคร ในใจสามารถติดต่อได้ครับ
........Click Here ! ..........
สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม
ชั้น 2 อาคาร KU - Green ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
http://digital.forest.ku.ac.th     โทรศัพท์ 089 - 117 0419