|หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา |  
ปิดรับข้อเสนอ (รอบแรก) 31 ตุลาคม 2558 ..
Download แบบฟอร์ม
..

          หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ความฝันของคุณอาจเป็นจริงได้ด้วย ... คูปองนวัตกรรม ...ติดต่อ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี (โครงงานสำหรับปี 3 หรือ ปี 4 ) ปริญญาโท หรือเอกสำหรับวิทยานิพนธ์ ........

ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับโครงการการศึกษา/วิเคราะห์ความเป็นไปไดได้ (การแสวงหานวัตกรรม / เทคโนโลยี (IAS) หรือการนำทรัพยสินทางปัญญามาต่อยอดเชิงพานิชย์
ไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับโครงการเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรม การให้การสนับสนุนเป็นลักษณะเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบกลไกของ " คูปอง "
สนช. ให้การสนับสนุน 75% และผู้ประกอบการสนับสนุน (SME) 25 %


ลิงค์น่าสนใจ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 
 

สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม ( Office of Innovation Development)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร.  ๐๒ - ๕๖๑ - ๔๗๖๑  โทรสาร ๐๒- ๕๗๙ - ๑๙๗๗
ผู้ประสานงาน : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว   Email : sutep28@yahoo.com

http://digital.forest.ku.ac.th/innovation