สำนักงานประสานการพัฒนานวัตกรรม ( Office of Innovation Development)
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร.  ๐๒ - ๕๖๑ - ๔๗๖๑  โทรสาร ๐๒- ๕๗๙ - ๑๙๗๗
ผู้ประสานงาน : ดร.สุเทพ จันทร์เขียว   Email : sutep28@yahoo.com

http://digital.forest.ku.ac.th/innovation