| หน้าหลัก | ขั้นตอนการขออำนวยการ | โครงการฯ | ทีมงานนักวิจัย | คณะทำงานและการบริหาร
คณะทำงานและการบริหารโครงการ

ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director)
ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
Email : ffornil@ku.ac.th
   
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-ฐานข้อมูล

ดร.สุเทพ จันทร์เขียว
Email: fforsj@ku.ac.th
          sutep28@yahoo.com
โทร. 089-1170419
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
น.ส. เจนนี่ แซ่โลก
Email: jen_yuhu@hotmail.com
โทร. 086-295 4923
เจ้าหน้าที่โครงการ
น.ส.จินตลา กลิ่นหวล
โทร.02 - 561 4761
email: yui-jintala@hotmail.com  
   
เจ้าหน้าที่โครงการ
น.ส.ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
โทร.02 - 561 4761
email:ffordjs@ku.ac.th
   

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๕ (ห้อง ๕๑๐) ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๖๑ ๔๗๖๑ แฟกซ์ : ๐๒ - ๕๗๙ ๑๙๗๗