| หน้าหลัก | ขั้นตอนการขออำนวยการ | โครงการฯ | ทีมงานนักวิจัย | คณะทำงานและการบริหาร

 
 ขั้นตอนการของรับบริการ-อำนวยการ
1. หน่วยงานขอรับบริการ (หน่วยงานที่ต้องการทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้ง IEE, EIA หรือ EHIA) หรือต้องการศึกษา วิจัย หรือจัดทำโครงการต่าง ๆ ติดต่อกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (โทร. on 561 4761 หรือ Email : forcons@ku.ac.th) โดยมีรายละเอียดของโครงการ หากมีข้อกำหนดการศึกษาหรือ TOR ด้วยก็จะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น
2. หน่วยงานขอรับบริการ ประสานงานเพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดประกอบด้วย
2.1 รายละเอียดการดำเนินการศึกษา(TOR)/รายละเอียดโครงการ
2.2 กำหนดกรอบระยะเวลา
2.3 งบประมาณ
3. หน่วยงานขอรับบริการทำ EIA ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ตัวอย่างหนังสือ
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ จัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) นำเสนอผู้รับบริการ ประกอบด้วย
    4.1 วิธีการศึกษา ตามข้อกำหนดการศึกษา (TOR)
    4.2 บุคคลากรและความเชี่ยงชาญ
    4.3 รายละเอียดด้านราคา
    4.4 กรอบระยะเวลาและรายละเอียดการส่งมอบงาน
5. หน่วยงานรับบริการวิชาการทำข้อตกลงผูกพันธ์เป็นสัญญา กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงาน
** รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือทำข้อตกลงกันได้ตามความเหมาะสม **

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๕ (ห้อง ๕๑๐) ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๖๑ ๔๗๖๑ แฟกซ์ : ๐๒ - ๕๗๙ ๑๙๗๗