| หน้าหลัก | ขั้นตอนการขออำนวยการ | โครงการฯ | ทีมงานนักวิจัย | คณะทำงานและการบริหาร
ค้นหาโครงการ(ระบุชื่อหรือหน่วยงาน)
ชื่อโครงการ
หน่วยงานบริการ
สถานะโครงการ
ปี พ.ศ. (เริ่ม)
>
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ผ่านกลไกวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
2558
>
โครงการพัฒนาสายแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗    
2558
>
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง    
2558
>
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT ด้านบริหารจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล    
2558
>
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ    
2558
>
โครงการนวัตกรรมฟาร์มอัจริยะ (ศรีสมเด็จโมเดล)    
2558
>
โครงการจัดการเพื่อการรับรองมาตรฐษนการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน PEFC    
2558

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๕ (ห้อง ๕๑๐) ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๖๑ ๔๗๖๑ แฟกซ์ : ๐๒ - ๕๗๙ ๑๙๗๗