| หน้าหลัก | ขั้นตอนการขออำนวยการ | โครงการฯ | ทีมงานนักวิจัย | คณะทำงานและการบริหาร
ค้นหาบุคลากร(ระบุชื่อหรือความเชี่ยวชาญ)
ชื่อนักวิจัย - ผู้เชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ
หมายเหตุ
ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้บริหารโครงการ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีทางไม้, ธุรกิจไม้โตเร็ว , มาตรฐานอุตสาหกรรม , พลังงานทดแทน  
ดร. สุเทพ จันทร์เขียว
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), Remote Sensing, การจัดการลุ่มน้ำ, การจัดการป่าไม้ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม  
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้และไฟป่า  
ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การปลูกสร้างสวนป่า  
ผศ.ดร. ประทีป ด้วงแค
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์บก)  
ผศ.ดร. สราวุธ สังข์แก้ว
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชบก)  
ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พืชบก-พืชน้ำ)  
ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์น้ำ)  
อ. สมหมาย เจนกิจการ
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์น้ำ)  
อ. มะโน ปราชญาพิพัฒน์
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
การบริหารธุรกิจ  
น.ส. โสภาวรรณ ตันหยง
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
นักเศรษฐศาสตร์และวิเคราะห์นโยบายและแผน  
รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
ผู้เชี้ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภสพ  
น.ส. จินตนา กลิ่นหวล
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
เจ้าหน้าที่โครงการ  
น.ส. ดวงใจ สร้อยสุวรรณ
email :
โทรศัพท์ :
CV ประวัติ (เฉพาะสมาชิก)
เจ้าหน้าที่โครงการ  

สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาวิชาการ
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น ๕ (ห้อง ๕๑๐) ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒-๕๖๑ ๔๗๖๑ แฟกซ์ : ๐๒ - ๕๗๙ ๑๙๗๗